Ochrolechia turneri

Saxicolous, Siliceous rock, Granite, Manaton, Devon